ពូកែបំផុត (កំប្លែង)


ក្នុងថ្នាក់រៀនអ្នកគ្រូបានសួរទៅសិស្សក្នុងថ្នាក់៖

គ្រូ៖ នៅផ្ទះប្អូនៗ តើអ្នកណាជាអ្នកពូកែបំផុត?
សិស្ស៖ បាទអ្នកគ្រូ ពូកែរៀន ឬធ្វើការ?
គ្រូ៖ គឺអ្នកគ្រូចង់ឲ្យប្អូនបង្ហាញពីសមត្ថភាពដែលគ្មានអ្នកណាអាចធ្វើជំនួសបាន។ 

ក្រោយពីសញ្ជឹងគិតបន្តិចក្រោយមក សិស្សនោះបានឆ្លើយថា៖
សិស្ស៖ បាទអ្នកគ្រូ! គឺជីតាខ្ញុំ គាត់ពូកែណាស់ គាត់មានសមត្ថភាពដ៏អស្ចារ្យ អាចទាញយកធ្មេញគាត់ទាំងពីរក្រាស់ មកដុះលាងខាងក្រៅបាន
គ្រូ៖ ….????

(ដកស្រង់ពី រស់ជាតិសំណើច)

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: