លំហាត់​គណិតវិទ្យា​ប្រលង​សិស្ស​ពូកែ​ទូទាំង​ប្រទេស ២០០១ – Cambodian Mathematics Olympiad 2001


លំហាត់ទី ៥៖

គេធ្វើពិធីចែករង្វាន់ជាមេដាយដល់កីឡាករក្នុងថ្ងៃជាបន្តបន្ទាប់។ មេដាយទាំងអស់មានចំនួន x មេដាយ (x>1) និងចែកក្នុងរយៈពេល N ថ្ងៃ។

 • ថ្ងៃទី ១ ចែកមេដាយចំនួន 1 បន្ថែមនឹង នៃ (x-1) ជាមេដាយសល់ថ្មី
 • ថ្ងៃទី ២ ចែកមេដាយចំនួន 2 បន្ថែមនឹង នៃ មេដាយសល់ថ្មី
 • គេចែករបៀបនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី N ហើយនៅថ្ងៃទី N មេដាយត្រូវអស់ល្មម។

តាង rn ជាចំនួនមេដាយសល់ពីការចែកថ្ងៃទី N និង r0 ជាចំនួនមេដាយមិនទាន់ចែក គឺ r0=x។
ក. បង្ហាញថា
ខ. ចូរស្រាយបញ្ជាក់ទំនាក់ទំនង
គ. ចូររកចំនួនមេដាយ x និងរយៈពេលចែក។

ទាញយកចម្លើយទីនេះ
Download Solution Here
ដោយ៖ អៀច សេដ្ឋា

(លំហាត់ប្រលងសិស្សពូកែគណិតវិទ្យាទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០០១)
(Cambodian Mathematics Olympiad 2001)

 

Advertisements

5 Responses to “លំហាត់​គណិតវិទ្យា​ប្រលង​សិស្ស​ពូកែ​ទូទាំង​ប្រទេស ២០០១ – Cambodian Mathematics Olympiad 2001”

 1. ren.phary Says:

  Dear sir/madarm

  i would like get answer in exercise cambodian Mathematics Olympiad 2001

  • sethaiech Says:

   Dear,
   I have posted 3 problems of Cambodian Math Olympiad 2001 and also include the solution at the bottom of each problem. You can right click on the link and Click [Save As Target…].
   For other problems I will post next after I type it ready.
   Thanks,

 2. Wholesale Tires Says:

  Yes! Finally someone writes about tufo tires.

 3. http://www.picowiki.com/ Says:

  Whenever encountering an abscessed tooth, you want the ache to vanish immediately, and you
  wish healing to begin at once. It is thus helpful in building up the blood,
  and in the avoidance and handling of anaemia. Another natural treatment for hemorrhoids is the application of hazel
  compress.

 4. Liam Says:

  Quality content is the key to invite the people to go to see the web page, that’s what this web page is providing.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: