បាបទាំង ៧ យ៉ាង – 7 Sins


1. នយោបាយដែលគ្មានគោលការណ៍ – Politics without Principle
2. មានទ្រព្យសម្បត្តិដោយគ្មានការងារ – Wealth without Work
3. សប្បាយរីករាយដោយគ្មានសតិសម្បជញ្ញៈ – Pleasure without Conscience
4. មានចំណេះតែគ្មានចរិយាសម្បត្តិ – Knowledge without Character
5. ធ្វើជំនួញដោយគ្មានសីលធម៌ – Commerce without Morality
6. វិទ្យាសាស្ត្រដែលគ្មានមនុស្សធម៌ – Science without Humanity
7. ការគោរពបូជាសាសនាដោយគ្មានការលះបង់ – Worship without Sacrifice

Advertisements

One Response to “បាបទាំង ៧ យ៉ាង – 7 Sins”

  1. Eang_Chanpanha Says:

    That’s good if everyone all knows and understands


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: