២. ផ្លូវ​វៀច​កុំ​បោះបង់ ផ្លូវ​ត្រង់​កុំ​ដើរ​ហោង


សុភាសិត​នេះ​មាន​ន័យ​អប់រំ​មនុស្ស​លោក​យើង កុំ​ឲ្យ​ត្រង់​ពេក​ត្រូវ​ចេះ​មើល​គ្រប់​កាលៈទេសៈ។ រឿង​ខ្លះ​ដោយសារ​តែ​យើង​ត្រង់​ពេក បាន​ធ្វើឲ្យ​មាន​ផលវិបាក​សម្រាប់​អ្នក​ដទៃ ឬ​ក៏​អាច​គ្រោះថ្នាក់​ដល់​សង្គម​ទៀត​ផង មានន័យ​ថា​យើង​ត្រូវ​ចេះ​វៀច​ខ្លះ​គឺ​កុំ​ចោល​ឲ្យ​សោះ។ ម្យ៉ាង​ទៀត​រឿង​មួយ​ចំនួន យើង​ត្រូវ​សម្រប​តាម​កាលៈទេសៈ បើ​ក្នុង​ចំណោម ១០០ នាក់​មាន ៩៩ នាក់​វៀច​ទៅ​ហើយ ទោះ​ជា​យើង​ត្រង់ ក៏​មិនមាន​អ្នក​ជឿ​ដែរ ប្រែ​ទៅជា​ខុស​តែ​ម្នាក់​ឯង​ទៅវិញ។

One Response to “២. ផ្លូវ​វៀច​កុំ​បោះបង់ ផ្លូវ​ត្រង់​កុំ​ដើរ​ហោង”

  1. venkarmic (@venkarmic) Says:

    ខ្ញុំចូលចិត្ដ​សុភាសិត​ខ្មែរ​


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: