១០ សំណួរ​គួរ​ពិចារណា​នៅ​ពេល​ចាប់ផ្តើម​បើក​អាជីវកម្ម ឬ​មុខជំនួញ​ថ្មី

 1. តើមានអ្វីជាផលិតផល ឬសេវាកម្ម?
 2. តើមានអ្វីដែលជាចំណុចពិសេសមួយខុសប្លែកពីគេ និងប្រសើរជាងគេ?
 3. តើកលានុវត្តភាព (ឱកាស) ទីផ្សារមានកម្រិតណាដែរ?
  • តើមានបញ្ហាអ្វីដែលត្រូវដោះស្រាយ?
  • តើទំហំទីផ្សារធំកម្រិតណាដែរ?
  • តើទីផ្សារអាចកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សបានរបៀបណា?
  • តើនរណាជាអ្នកដែលត្រូវប្រកួតប្រជែង?
 4. តើអ្នកត្រូវរកប្រាក់ចូលរបៀបណា?
  • តើអ្វីជាគំរូនៃចំណូល?
 5. តើអ្នកណាខ្លះជាក្រុមនៃអ្នកគ្រប់គ្រង?
  • តើពួកគេមានអ្វីដែលជាចំណុចខ្លាំង
 6. តើអ្វីជាយុទ្ធសាស្ត្រ?
  • តើអ្វីជាគោលបំណងរយៈពេលវែង
  • តើដំណើរនៃការប្រតិបត្តិរយៈពេល ៣ ៦ ៩ និង ១២ ខែគឺអ្វី?
 7. តើអ្នកត្រូវលក់ឬក៏ធ្វើទីផ្សារលើផលិតផល ឬសេវាកម្មរបស់អ្នករបៀបណា?
 8. តើអ្នកត្រូវការដើមទុនប៉ុន្មានសម្រាប់ដំណើរការមុខជំនួញនេះ?
  • តើទឹកប្រាក់ដើមទុនដំបូងត្រូវការប៉ុន្មាន?
 9. តើគម្រោងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុនមានឬទេ?
  • តើរបាយការណ៍ចំណូលហិរញ្ញវត្ថុមានឬទេ?
 10. តើអ្វីជាតម្លៃគោលរបស់ក្រុមហ៊ុន?
  • តើប៉ុន្មានភាគរយដែលក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកអាចលក់?
(ប្រែសម្រួលពី VENATURE (CAPITAL & CONSULTING))

 

Advertisements

One Response to “១០ សំណួរ​គួរ​ពិចារណា​នៅ​ពេល​ចាប់ផ្តើម​បើក​អាជីវកម្ម ឬ​មុខជំនួញ​ថ្មី”

 1. hay bunak Says:

  please send me all advices of Buddha theory,business theory, law theory and poem of philosophy theory. Thanks!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: