លំហាត់​គណិតវិទ្យា​ប្រលង​សិស្ស​ពូកែ​ទូទាំង​ប្រទេស ២០០១ – Cambodian Mathematics Olympiad 2001


លំហាត់ទី ១៖
រូប (ក) ជាត្រីកោណសម័ង្សរង្វាស់ជ្រុង a។ គេដៅពីរចំណុចលើជ្រុងនីមួយៗ នៃត្រីកោណនេះបង្កើតបានជាបី អង្កត់ប៉ុនៗគ្នា។ នៅត្រង់អង្កត់កណ្តាលគេសង់ត្រីកោណសម័ង្សឲ្យលយចេញមកក្រៅនៃត្រីកោណមុន រួចគេលុបអង្កត់កណ្តាលចេញគេបានរូប (ខ)។ គេធ្វើរបៀបនេះទៀតលើជ្រុងត្រីកោណសម័ង្សថ្មី គេបានរូប (គ)។ គេធ្វើបន្ត រហូតបាន៖ C0; C1; C2; C3;……..; Cn

            គណនាក្រលាផ្ទៃអតិបរមា និងអប្បរមានៃពហុកោណទាំងនោះ។

 
ទាញយកចម្លើយទីនេះ
Download Solution Here
ដោយ៖ អៀច សេដ្ឋា

(លំហាត់ប្រលងសិស្សពូកែគណិតវិទ្យាទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០០១)
(Cambodian Mathematics Olympiad 2001)

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: