ប្រភេទជីពចរ


ជីពចរក្នុងរូបកាយមនុស្សយើង មាននៅច្រើនកន្លែង តែកន្លែងដែលមានលក្ខណៈងាយស្រួលក្នុងការចាប់ ស្ទង់គឺនៅត្រង់កដៃ។
ការពិនិត្យជីពចរ ដែលលោតដោយសុខភាពធម្មតាមានដូចតទៅ៖

  • អាយុ ១ ថ្ងៃ ដល់ ១ ឆ្នាំ ជីពចរលោតពី ១២០ ទៅ ១៤០ ដងក្នុង ១ វិនាទី
  • អាយុ ១ ឆ្នាំ ដល់ ៣ ឆ្នាំ ជីពចរលោតពី ១០០ ទៅ ១២០ ដងក្នុង ១ វិនាទី
  • អាយុ ៣ ឆ្នាំ ដល់ ៦ ឆ្នាំ ជីពចរលោតពី ៩០ ទៅ ១០០ ដងក្នុង ១ វិនាទី
  • អាយុ ៦ ឆ្នាំ ដល់ ១៤ ឆ្នាំ ជីពចរលោតពី ៨៥ ទៅ ៩០ ដងក្នុង ១ វិនាទី
  • អាយុ ១៥ ឆ្នាំ ដល់ ៦៥ ឆ្នាំ ជីពចរលោតពី ៧៥ ទៅ ៨៥ ដងក្នុង ១ វិនាទី
  • អាយុ ៦៥ ឆ្នាំ ដល់ ១០០ ឆ្នាំ ជីពចរលោតពី ៧០ ទៅ ៨០ ដងក្នុង ១ វិនាទី

(ដកស្រង់​ពី​សៀវភៅ មិត្តគ្រូពេទ្យ)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: