តើ 1$ = 10 cent ឬ?


យើង​ដឹង​ថា​៖   1$  =  100 c
        <=>       =  (10 c)2
        <=>       =  (0.1 $)2

        <=>       =  0.01$
        <=>       =  1 c
        <=> 1$ =  1c

សញ្ញា $ មាន​ន័យ​ថា ដុល្លា និង c  មាន​ន័យ​ថា សេន។ តើ​បំណកស្រាយ​ខាង​លើ​នេះ​ត្រឹមត្រូវ​ឬ​ទេ​?           ពិតជា​មិន​ត្រឹមត្រូវ​ហើយ ព្រោះ​មិនដែល 1$ =  1c ទេ។

តើមកពីមូលហេតុអ្វី?

សូម​ពិនិត្យ​មើល​លើ 100 c មិន​អាច​ស្មើនឹង (10 c)2 ទេគឺគួរតែស្មើ 102 c ។

3 Responses to “តើ 1$ = 10 cent ឬ?”

  1. dn Says:

    i was almost confused by your math. =)

  2. na Says:

    បំណកស្រាយពួកឡប់គ្រឿង!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: