លំហាត់​គណិតវិទ្យា​ប្រលង​អន្តរជាតិ ២០០៩ – IMO 2009

អ្នក​អាច​ទាញ​យក​លំហាត់​ប្រលង​គណិតវិទ្យា​អន្តរជាតិ​ខាងក្រោម​ ជាពីរ​ភាសា គឺ៖ ភាសាខ្មែរ និងភាសា​អង់គ្លេស។
 
ជាភាសាខ្មែរ
=> 2009_khm-07-2009.pdf
in English =>2009_eng-07-09.pdf

  • ការ​ប្រលង​នេះ​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​នៅ​ប្រទេស​អាល្លឺម៉ង់ ទីក្រុង Bremen (http://www.imo2009.de) ពីថ្ងៃទី ១០ កក្កដា ២០០៩ ដល់ ២២ កក្កដា ២០០៩
  • ចំនួនប្រទេសដែលចូលរួម៖ ១០៤ ប្រទេស
  • ចំនួន​បេក្ខជន៖ ៥៦៥ នាក់ ស្រី ៥៩ នាក់

ប្រទេសកម្ពុជា​យើង​ក៏​បាន​ចូលរួម​ក្នុង​ការ​ប្រលង​នេះដែរ ប៉ុន្តែមិនបាន​ទទួល​មេដាយ ដោយសារ​គណិត​វិទ្យាយើង​មាន​ភាព​ក្មេងខ្ចីជាងគេ។ តែ​ទោះជា​យ៉ាងណា​ក៏​ដោយ ក៏​យើង​មាន​មោទនភាព​ដែលបាន​ទៅ​ចូលរួម​ក្នុង​ការ​ប្រកួត​ប្រជែង​នេះ។ ប្រទេស​កម្ពុជា​យើង​ចាប់ផ្តើម​ចូលរួម​ក្នុង​កម្មវិធី​នេះ តាំងពី​ឆ្នាំ ២០០៧ មកម្លេះ។

សិស្ស​កម្ពុជា​យើង​ចំនួន ៦ នាក់ ដែល​បាន​ទៅ​ចូលរួម៖

  1. Touch Sopheak
  2. Seang Nam
  3. Ouk Panha
  4. Lim Leanghour
  5. Din Kunthea
  6. Chea Guechlaing


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: