លំហាត់​គណិតវិទ្យា​ប្រលង​សិស្ស​ពូកែ​ទូទាំង​ប្រទេស ២០០១ – Cambodian Mathematics Olympiad 2001

លំហាត់ទី ១ ថ្ងៃទី ១៖
រូប​ខាងក្រោម​ជា​រូប​ឥដ្ឋ​ក្រាល​រាង​ជា​ពហុកោណ​និយ័ត (ឆកោណ​និយ័ត =120° និង​​ចំនួន​ជ្រុង n=6)។ រូប (ក) ឥដ្ឋ​រាង​ជា​ត្រីកោណ​សម័ង្ស រូប (ខ) រាង​ជា​ឆកោណ​និយ័ត និង​រូប (គ) រាង​ជា​បញ្ចកោណ​និយ័ត។

រូប (ក) រូប (ខ) រូប (គ)

ក. ជា​ទូទៅ​ពហុកោណ​និយ័ត​មាន​មុំ និង​ចំនួន​ជ្រុង n។ រក​ទំនាក់ទំនង​រវាង n និង
ខ. k ជា​ចំនួន​ពហុកោណ​ដែល​ត្រូវ​បំពេញ​ចន្លោះ ដែល ។ រក​ទំនាក់ទំនង​រវាង n និង k។
គ. រូប (ក) និង រូប (ខ) ផ្គុំ​គ្មាន​សល់​ចន្លោះ ហើយ​រូប (គ) សល់​ចន្លោះ។ បង្ហាញថា​មាន​ពហុកោណ​និយ័ត​តែ​បី​ទេ​ដែល​ផ្គុំ​គ្មាន​សល់​ចន្លោះ។

អ្នក​អាច​ទាញ​យក​ចម្លើយ​នៅ​ទីនេះ
Download Solution Here

ដោយ៖ អៀច សេដ្ឋា

(លំហាត់​ប្រលង​សិស្ស​ពូកែ​ទូទាំង​ប្រទេស​កម្ពុជា ឆ្នាំ ២០០១)
(Cambodian Mathematics Olympiad 2001)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: