៤. ពុតគ្រូកុំត្រាប់ ច្បាប់គ្រូឲ្យតាម

សុភាសិត​នេះអប់រំ​មនុស្ស​យើង ឲ្យ​ចេះ​យក​អ្វី​ដែល​ល្អៗ​ ដែល​ជា​ការណែនាំ​របស់គ្រូ​ក្តី របស់​រាម​ច្បង​ក្តី របស់​អ្នក​ណា​ម្នាក់​ក្តី​​មកទុកដាក់​ក្នុង​ខ្លួន ហើយ​មិន​ត្រូវ​យក​តម្រាប់​តាម​អ្នក​ទាំងអស់​នោះ​នូវ​ទង្វើ​ទាំង​ឡាយ​ណា​ដែល​មិន​ត្រឹមត្រូវទេ។ ឧទាហរណ៍ បើ​គ្រូ​បង្រៀន​​ចំណេះដឹង​ល្អៗ ត្រូវ​ត្រង​ត្រាប់​ស្តាប់​យ៉ាង​យក​ចិត្ត​ទុកដាក់ ហើយ​ប្រសិន​បើ​ឃើញ​គ្រូ​ធ្វើ​អ្វី​ដែល​មិនត្រឹមត្រូវ ដូច​ជា​ ជក់​បារី សេព​គ្រឿង​ស្រវឹង ជាដើម​ នោះ​មិន​ត្រូវ​យក​តម្រាប់​តាម​ឡើយ។

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: