៥. ពុទ្ធសុភាសិត

  1. ចូរកុំអាល័យនឹងព្រឹត្តិការណ៍ពីអតីតកាល ចូរកុំស្រើបស្រាលអំពី អនាគត តែចូរផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើជីវិតបច្ចុប្បន្ន។
  2. សុខអ្វីមិនស្មើនឹងសេចក្តីស្ងប់។
  3. ផ្លូវដោះស្រាយមិននៅលើមេឃឡើយ។ ដំណោះស្រាយមិននៅខាងក្រៅឡើយ វាស្ថិតនៅក្នុងចិត្ត។
  4. (ដកស្រង់ពីកាសែត រស្មីកម្ពុជា ឆ្នាំទី ១៧ លេខ ៤៩៦៣)

    Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: