មុធា​គណនា៖ (x-a)(x-b)(x-c)……(x-y)(x-z)=?


ចម្លើយ​គឺ៖ (x-a)(x-b)(x-c)……….(x-y)(x-z)=0

ហេតុអ្វី​បានជា​ស្មើ 0 ដូច្នេះ?
យើងពិនិត្យមើល នៅ​ខាងមុខ (x-y) មាន (x-x) ដែល​ x-x=0 ដូចនេះ គ្រប់​កត្តា​ទាំងអស់​គុណ​នឹង 0 ត្រូវ​តែ​ស្មើ 0។

Advertisements

One Response to “មុធា​គណនា៖ (x-a)(x-b)(x-c)……(x-y)(x-z)=?”

  1. ថុនា Says:

    អៃយ៉ា នេះជាលំហាត់ល្អតើ ប៊ីសភ្លេចបានគិតប្រើកំលាំងបាយគណនា ។ អរគុណដែលប្រាប់ចំលើយមុន ។


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: