7×6=42 នាំឲ្យ 6×7=?

នៅក្នុង​ថ្នាក់​រៀន​មួយ ​មាន​អ្នកគ្រូ​ម្នាក់​កំពុង​បង្រៀន​គណិតវិទ្យា ទៅកាន់​សិស្ស​ថ្នាក់​ទី ៣។ អ្នកគ្រូ​បាន​លើក​ជា​សំណួរ​មួយ​ចោទ​សួរ​ទៅ​កាន់​សិស្ស​ទាំងអស់​គ្នា៖

អ្នកគ្រូ៖ មើល! ប្អូនៗ​តើ 7 x 6 ត្រូវជា​ប៉ុន្មាន​ដែរ?
សិស្សទី១៖ បាទ! ស្មើនឹង 42 អ្នកគ្រូ!
អ្នកគ្រូ៖ ពិតជា​ល្អណាស់! មើល​ប្អូន​ណា​ដឹង​ថា​ 6 x 7 ត្រូវជា​ប៉ុន្មាន​វិញ?
សិស្សទី២៖ បាទ​អ្នកគ្រូ! បាទ​អ្នក​គ្រូ​គឺ ស្មើ​នឹង 24 !
អ្នកគ្រូ៖ …!!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: