ខ្លឹមសារ​បារមី (៣-៦)

៣. បើ​មិនអាច​ធ្វើ​ការងារ​ធំ​ឲ្យ​មកជា​តូច​ក្នុង​ឆន្ទៈ​ទេ គឺ​មិនអាច​ធ្វើ​ការងារ​ធំ​បាន​ឡើយ។

៤. គុណធម៌ ទាល់តែ​សាង​ទើប​កើត។ មនុស្ស​សាង​គុណធម៌​ឲ្យ​កើតឡើង​ជាមុន ទើប​គុណធម៌​សាង​មនុស្ស​នោះ​វិញ​តាម​ក្រោយ។ 

៥. រស់នៅ​ជាមួយ​នឹង​ការ​មិន​ប្រកាន់ នោះ​ទុក្ខ​ក្នុង​ចិត្ត​រមែង​មិនមាន។

៦. ការងារ​ដែល​ជា​តួនាទី​របស់​មនុស្ស មិនមែន​គាំទ្រ​បាប​ទេ គឺ​កម្ចាត់​បាប។ បាប​កើត​ពី​មនុស្ស​ណា​ វា​រមែង​ទម្លាយ​នូវ​មនុស្ស​នោះ ដូច​ច្រែះ​កើត​ពី​ដែក​ណា ក៏​រមែង​ទម្លាយ​នូវ​ដែក​នោះ​ដូច្នោះ​ដែរ។

(ដកស្រង់ពីសៀវភៅ បារមីភាគ ១ របស់ លោកតាអគ្គបណ្ឌិត ប៊ុត សាវង្ស)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: