សុភាសិត

 1. ឈ្នះមនុស្សទន់ខ្សោយ ដោយការសង្គ្រោះ
  ឈ្នះមនុស្សខ្ពង់ខ្ពស់ ដោយការគោរព
  ឈ្នះមនុស្សស្មើគ្នា ព្យាយាមថ្ងៃយប់
  ឈ្នះសព្វឈ្នះគ្រប់ ឈ្នះចិត្តខ្លួនឯង។
 2. ទឹកត្រជាក់ត្រីកុំ។
 3. ពេលប្រយុទ្ធត្រូវការមនុស្សខ្លាំងក្លា
  ពេលមានបញ្ហាត្រូវការបណ្ឌិត
  ពេលដែលមានទុក្ខត្រូវការធម៌ពិត
  បានឃើញចិត្តមិត្តនៅពេលអន្តរាយ។

Advertisements

One Response to “សុភាសិត”

 1. venkarmic (@venkarmic) Says:

  ឈ្នះមនុស្សទន់ខ្សោយ ដោយការសង្គ្រោះ
  ឈ្នះមនុស្សខ្ពង់ខ្ពស់ ដោយការគោរព
  ឈ្នះមនុស្សស្មើគ្នា ព្យាយាមថ្ងៃយប់
  ឈ្នះសព្វឈ្នះគ្រប់ ឈ្នះចិត្តខ្លួនឯង។
  ទឹកត្រជាក់ត្រីកុំ។
  ពេលប្រយុទ្ធត្រូវការមនុស្សខ្លាំងក្លា
  ពេលមានបញ្ហាត្រូវការបណ្ឌិត
  ពេលដែលមានទុក្ខត្រូវការធម៌ពិត
  បានឃើញចិត្តមិត្តនៅពេលអន្តរាយ។
  how can I do like you?


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: