ជ្រើសរើសស៊ុតពងតូច ឬពងធំទើបល្អ?

ការជ្រើសរើស​ស៊ុត​គ្រាប់​តូច ឬគ្រាប់​ធំ​នោះ សំខាន់​អាស្រ័យ​ទៅលើ​ថា​យើង​ត្រូវការ​ប្រើ​ស៊ុតស ឬ​ស៊ុតក្រហម​ច្រើន​តែ​ប៉ុណ្ណោះ។

បើ​ក្នុង​ករណី​ត្រូវការ​ស៊ុតស​ច្រើន គប្បី​ជ្រើសរើស​គ្រាប់​ស៊ុត​ណា​ដែលមាន​ទំហំ​ធំ ប៉ុន្តែ​ក្នុង​ករណី​ត្រូវការ​ជ្រើសរើស​ប្រើ​ស៊ុត​ក្រហម​ច្រើន ឱ្យ​ជ្រើសរើស​ស៊ុត​គ្រាប់​តូច​វិញ ព្រោះ​មាន​បរិមាណ​ស៊ុតស​តិច​តែ​គ្រាប់ក្រហម​ធំ។ ទោះបីយ៉ាងណា ស៊ុតទាំងអស់​ពុំមាន​លក្ខណៈ​បែបនេះ​ទាំងស្រុង​ទេ ព្រោះ​ពេលខ្លះ​ក៏មាន​ភាព​ផ្ទុយគ្នា​ពី​លក្ខណៈ​ធម្មជាតិ​នេះ​ដែរ។

(ដកស្រង់ពីកាសែត រស្មីកម្ពុជា ឆ្នាំទី ១៧ លេខ ៥០៥៥ ថ្ងៃទី ២៤ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០០៩)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: