ដំណោះស្រាយការផ្ទេរទឹកពីកែវទៅកែវ

កែវទី១ មានចំណុះ ១៩លីត្រ៖ គ្មានទឹក
កែវទី២ មានចំណុះ ១៣លីត្រ៖ មានទឹកពេញ
កែវទី៣ មានចំណុះ ៧លីត្រ៖ មានទឹកពេញ
ចូរ​អ្នក​ចាក់​ផ្ទេរ​ទឹក​យ៉ាងណា​រវាង​កែវ​ទាំង​បី​ខាងលើ ដើម្បី​ទទួលបាន​កែវ​ពីរ​ក្នុង​ចំណោម​កែវ​បីនោះមានទឹក ១០លីត្រៗ។

សូមចុចទីនេះដើម្បីព័ត៌មានលម្អិត
http://www.krookroo.com/education/mathematics/67-math-pro-4.html

One Response to “ដំណោះស្រាយការផ្ទេរទឹកពីកែវទៅកែវ”

  1. ថុនា Says:

    ខ្ញុំរកឃើញចំលើយហើយតើ តែចាក់ច្រើនដងបន្តិច ។


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: