ចម្រៀង MP3 ស៊ីន ស៊ីសាមុត (១)

  1. អូនគង់ដឹងខ្លួន
  2. បុប្ផាឈៀងម៉ៃ
  3. មួយម៉ឺនអាល័យ
  4. ទ្រព្យគាប់ចិន្តា
  5. វិលវិញមកអូន
  6. ទោចភ្នំ
  7. លាលុះអវសាន
  8. ម្ចាស់ក្លិននៅឯណា
  9. ទេពធីតាក្នុងសុបិន្ត
  10. ព្រោះតែអូន


ស្តាប់ចម្រៀងទីនេះ
 http://www.krookroo.com/entertainments/mp3-song/93-mp3-kh-1.html

One Response to “ចម្រៀង MP3 ស៊ីន ស៊ីសាមុត (១)”


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: