លំហាត់​គណិតវិទ្យា​ប្រលង​សិស្ស​ពូកែ​ទូទាំង​ប្រទេស ២០០១ – Cambodian Mathematics Olympiad 2001

លំហាត់ទី ២ ថ្ងៃទី ១៖
E; F; G; H ជាចំណុចកណ្ដាលរៀងនៃ [AB]; [BC]; [CD] និង [AD] ដែលជាជ្រុងការេមានរង្វាស់ a ។ គណនាក្រលាផ្ទៃផ្នែកឆូត។ (១០ ពិន្ទុ)

Advertisements

2 Responses to “លំហាត់​គណិតវិទ្យា​ប្រលង​សិស្ស​ពូកែ​ទូទាំង​ប្រទេស ២០០១ – Cambodian Mathematics Olympiad 2001”

 1. khom Says:

  i don’t understand your answer [NQ]//[NP] (1)

  • sethaiech Says:

   thanks for your comments, I confuse about that and I miss to put letter M, N, P, Q on the dard area also. Thanks very much.
   In fact it is [MQ]//[NP].


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: