លំហាត់គណិតវិទ្យា​ប្រលង​សិស្សពូកែ​ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា ២០០១

គេ​ឱ្យ​សមីការ៖ xn+1-2xn+1=0 ដែល ។ បង្ហាញថា​ក្រៅពី x=1 ជាឫស​នៃ​សមីការ​នេះ នៅមាន​ឫស​មួយ​ទៀត​ស្ថិតនៅ​ចន្លោះ និង 2 ។ រក​លីមីត​នៃ​ឫស​នោះ បើ

ទាញយក​ចម្លើយទីនេះ
http://www.krookroo.com/education/mathematics/102-math-5.html

Advertisements

One Response to “លំហាត់គណិតវិទ្យា​ប្រលង​សិស្សពូកែ​ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា ២០០១”

  1. EN CHHUNHENG Says:

    Very good


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: