ចម្រៀង MP3 ស៊ីន ស៊ីសាមុត (១)

  1. អូនគង់ដឹងខ្លួន
  2. បុប្ផាឈៀងម៉ៃ
  3. មួយម៉ឺនអាល័យ
  4. ទ្រព្យគាប់ចិន្តា
  5. វិលវិញមកអូន
  6. ទោចភ្នំ
  7. លាលុះអវសាន
  8. ម្ចាស់ក្លិននៅឯណា
  9. ទេពធីតាក្នុងសុបិន្ត
  10. ព្រោះតែអូន


ស្តាប់ចម្រៀងទីនេះ
 http://www.krookroo.com/entertainments/mp3-song/93-mp3-kh-1.html

Advertisements

ស្តាប់ចម្រៀងអង់គ្លេសពិរោះៗ

1. Fade Away  
2. Happy New Year  
3. The End of the World  
4. My Heart Will Go On  
5. Rain and Tears  
6. I Never Told You  
7. Donna Donna  
8. Soleda  
9. Yesterday Once More  
10. You Are My Everything  

ចុចខាងក្រោមនេះដើម្បីស្ដាប់ចម្រៀង
http://www.krookroo.com/entertainments/mp3-song/88-mp3-01.html